Program Picture

خردگرایی در رسالهٔ مدنیه

شهریور ۴, ۱۳۹۶

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء، نگارنده رسالهٔ مدنیه، در این اثر خود چه دیدگاهی‌ در خصوص خردگرایی و تاثیرات آن مطرح می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه