Program Picture

این قسمت از برنامه به موضوع خدمت که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های برنامه است اختصاص دارد. خدمت نیروی محرک هر گروه نوجوانانی است و جلوه‌گاه تمامی آنچه که در این برنامه می‌آموزند. خواهیم دید که چگونه خدمت بر فرد و اجتماع تاثیر گذاشته و موجب پرورش قابلیت‌های نوجوانان می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه