خبرنگار

خبرنگار

خبرنگار، با نگاهی گذرا به پاره ای از سرخط ها خبری و چشم اندازی دقیق تر به رویدادها مهم این سو و آنسو و فراسوی ایران زمین، همراه با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی و بررسی چالش ها و راهکارها می پردازد. خبرنگار هر هفته روزها چهارشنبه از پادکست رادیو پیام دوست پخش می شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

خبرنگار، با نگاهی گذرا به پاره ای از سرخط ها خبری و چشم اندازی دقیق تر به رویدادها مهم این سو و آنسو و فراسوی ایران زمین، همراه با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی و بررسی چالش ها و راهکارها می پردازد. خبرنگار هر هفته روزها چهارشنبه از پادکست رادیو پیام دوست پخش می شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه