Program Picture

عشق، فرای مرزها

خانواده یانگ

۰۳ دی ۱۳۹۴

ماری و تام در سال‌هایی که سیاه‌پوستان از بسیاری از حقوق انسانی در آمریکا محروم بودند عاشقانه با هم ازدواج کردند و بعد از بیش از پنجاه سال کماکان این عشق پابرجاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه