حکومت مستبدّ دینی

حکومت مستبدّ دینی
بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

روش‌هایی که برای پیشگیری از ایجاد یک حکومت مستبدّ دینی در رساله مدنیّه توصیه شده است.

ثبت نام در خبرنامه