حکومت مستبدّ دینی

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

حکومت مستبدّ دینی
۱۷ بهمن ۱۳۹۴

روش‌هایی که برای پیشگیری از ایجاد یک حکومت مستبدّ دینی در رساله مدنیّه توصیه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه