حکومت جهانی از ایده تا واقعیت
بهمن ۳, ۱۳۹۴

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به مقوله حکومت جهانی.

ثبت نام در خبرنامه