Program Picture

صدای دیگر

حقیقت و صداقت

۰۳ تیر ۱۳۹۶

در این برنامه شما از طریق یک تمرین انفرادی از منشأٔ وجود خودتان حقیقتی را می‌یابید که در شرایط حاضر لازم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه