حضرت عبدالبهاء و مرد ناامید

Program Picture
حضرت عبدالبهاء و مرد ناامید
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰

مرد فقیر روزنامه رو نشون داد؛ عکس حضرت عبدالبهاء بر روی اون چاپ شده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه