بخش اول: حضرت باب و بعضی از تعالیم ایشان

Program Picture
بخش اول: حضرت باب و بعضی از تعالیم ایشان
۱۹ آبان ۱۳۹۷

تولد حضرت باب و اوضاع اجتماعی ایران در آن زمان و اشاره به برخی از تعالیم آن حضرت به استناد آثار ایشان و نوشته‌های نویسندگان و مورخین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه