استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۲

Program Picture

حرف امروز

استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۲
۱۰ فروردین ۱۳۹۵

مبحث استمرار ظهور مظاهر الهی یا ارسال رسل از جانب خداوند در هر عصر و زمان که در جلسه قبل شروع شده بود، ادامه می‌یابد و به پایان می‌رسد۔

news letter image

ثبت نام در خبرنامه