Program Picture

جواهر وجود

عزت و بزرگواری
۰۵ تیر ۱۳۹۷

ما انسان‌ها عزیز و محترم هستیم. کارشناس برنامه می‌گویند چه کنیم تا فرزندانمان مقام حقیقی خود را درک کرده و خود را حقیر نشمارند تا مورد احترام همه واقع شوند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه