Program Picture

جواهر وجود

عدالت و دادگری
۲۹ خرداد ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا هر نظری را که دیگران می‌گویند بدون تحقیق نپذیرند و بتوانند قضاوت صحیح داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه