ایمان و باورداری

Program Picture

جواهر وجود

ایمان و باورداری
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

با چه روشی فرزندانمان را تربیت کنیم تا به آنچه که ایمان پیدا کردند مثل رشته تحصیلی مناسب، شریک زندگی مناسب، عقیده مناسب و … برایش محکم و استوار بایستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه