تواضع و فروتنی

Program Picture

جواهر وجود

تواضع و فروتنی
۰۷ فروردین ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا خود را مهم‌تر از دیگران ندانند و در خدمت به بقیه خوشحال و پیش قدم باشند و بدانند خوشحالی دیگران هم اهمیت دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه