جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی – بخش ۲

جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی – بخش ۲
خرداد ۴, ۱۳۹۸

جناب قدّوس از خراسان تا قلعه شیخ طبرسی و بیشتر از این، در این قسمت از آن هجده نفر.

ثبت نام در خبرنامه