Program Picture

آموزه‌های نو

جناب طاهره

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

در این سخنرانی پگاه نبیلی شرح کوتاهی می‌دهد از زندگی پر از فراز و نشیب جناب طاهره؛ زنی که در برابر انتظارات تبعیض آمیز جامعه‌اش نسبت به زنان ایستاد و الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های زنان و افکار برابرخواهانه در ایران و جهان شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه