Program Picture

رضوان ۱۳۹6

جشن بین الادیان – بخش ۲

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قسمت دوم از بخش‌هایی از مراسم جشن بین الادیان و آشنایی با دیدگاه‌های شرکت کنندگان در این برنامه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه