Program Picture

رضوان ۱۳۹6

جشن بین الادیان – بخش ۱

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

در قسمت اول این برنامه بخش‌هایی از مراسم جشن بین الادیان را خواهید دید و با دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در این برنامه آشنا خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه