جایگاهی برابر برای زنان

جایگاهی برابر برای زنان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۸

همواره شاهد آن بودیم که در سده‌های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت‌های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف‌کنندگان دانش بلکه به عنوان تولیدکنندگان علم توجه میشه. بیش از یک قرن پیش، زمانی که در سراسر جهان زنان هنوز در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی جایگاهی پایین‌تر و نابرابر با مردان داشتند، آیین بهائی دستیابی به برابری زن و مرد را محقق دانست.

ثبت نام در خبرنامه