تولد حضرت بهاءالله، میرزا حسین‌علی نوری – بخش اول

Program Picture
تولد حضرت بهاءالله، میرزا حسین‌علی نوری – بخش اول
۲۵ مهر ۱۴۰۲

دویست و شش سال قبل در خانواده یکی از وزرای دوران قاجار و در شهر طهران، طفلی پا به عرصه وجود گذاشت که مقدر بود در آینده، پیام‌آور دیانتی از سوی خداوند باشد که موعود جمیع ادیان خصوصا دیانت بابی بود و ما به این مناسبت در بخش اول این ویژه برنامه به کمک پژوهش‌گران و مورخین، خانم‌ها دکتر فرح دوستدار و دکتر مینا یزدانی و آقایان سهند جاوید و محمود صباحی ابتدا با اوضاع و احوال اجتماعی ایران در زمان ظهور دیانت بهائی آشنا می‌شویم و سپس از برخی تعالیم این دیانت نظیر تحری حقیقت و ترک تقالید، تحول نقش زنان، احترام به باورهای دیگران، مفهوم جدیدی از دین، اصل یگانگی نوع انسان و برابری جنسیتی آگاه می‌گردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه