تواندهی زنان و چالش دوگانگی جنسیتی

Program Picture
تواندهی زنان و چالش دوگانگی جنسیتی
شهریور ۹, ۱۳۹۷

زنان در صورت تواندهی، در سطوح مختلف تحولات جوامع خود سهیم شده و با حضور پررنگتر خود، دوگانگی‌های جنسیتی موجود را به چالش خواهند کشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه