Program Picture

تهران من

دنیای تازه
۱۵ شهریور ۱۳۹۶

تلویزیون، دنیای تازه‌ای که هر روز درهای خودش را به روی ما باز می‌کند. پنجره‌ای برای فرار از دنیای روزمره، برای فرار از شلوغی و هیاهوی تهران. چهارچوبی که قرار بود برای من راه فراری باشد، خودش چهارچوبی شد برای محدودتر کردن زندگی، برای نشنیدن صدای مردم کوچه و خیابان، برای ندیدن شهر من، تهران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه