تقدّم تربیت روحانی – مجازات عمل در نفس عمل است

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – مجازات عمل در نفس عمل است
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

در آثار طلعات مقدس بهائی به ویژه آثار حضرت عبدالبهاء دقایق مربوط به تعلیم و تربیت کودکان، تربیت روحانی آنان به تفصیل آمده است. نخستین نکته‌ای که در این آثار مبارکه به ویژه بیانات حضرت عبدالبهاء در طریق تربیت روحانی کودکان بر آن تاکید گشته تعلیم این نکته است که مجازات عمل در نفس عمل احساس نماید. پرهیز از کردار نادرست نباید صرفا به خاطر کیفر ظاهری باشد. این نکتۀ دقیقۀ لطیفه را باید با زبانی کودکانه و با ذکر داستان‌های شیرین به کودکان تفهیم نمو. این آرمان، این داکترین از جهات مختلف در آثار حضرت عبدالبهاء توضیح گشته است و بر پایۀ همین آرمان است که حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات در بیان اقسم عذاب، عذاب لطیف را نفس عمل نادرست فرموده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه