تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی شرب دخان

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی شرب دخان
۱۸ اسفند ۱۳۹۸

شرب دخان، به اصطلاح عموم مصرف دخانیات یا استعمال تنباکو در آیین مقدس بهائی تحریم نگشته است ولیکن به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء مبین آثار حضرت بهاءالله، دخان «مذموم» و «مضرتش مسلم عموم» است، «جزئی از اجزاء مرکبه آن سمّ قاتل است و شارب معرض علل و امراض متنوع. این است که شربش کراهت تنزیهی به تصریح وارد». مضمون بیان حضرت عبدالبهاء این است که دخان مذموم است و زیان‌های ناشی از مصرف آن نزد عموم مسلم است. در دخان نوعی سمّ کشنده موجود است و مصرف‌کنندۀ تنباکو معرض بیماری‌های مختلف می‌شود. این است که اگر چه مصرف تنباکو حرام نشده ولیکن بسیار مکروه تلقی گشته است و تنزیه از آن، کناره‌گیری از آن بسیار مطلوب است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه