تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی جرم و اعتیاد

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی جرم و اعتیاد
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

نقش عظیم تربیت روحانی بهائی در پیشگیری و بازداری از ارتکاب جرائم و اعتیاد به مسکرات و مخدرات حتم است. اگر چه عوامل زیستی و روانی نیز در پویش ابتلا به بزهکاری و اعتیاد مؤثرند ولیکن نقش اصلی جرم‌زایی و اعتیاد با عوامل نامطلوب اجتماعی است و عوامل زیستی و روانی پس از تراوش و سریان در مجاری جامعه و تأثر از پویش‌های اجتماعی و نیز نارسایی نظارت مطلوب اجتماعی نقش حساس می‌یابند. برای مثال اگر چه عامل توارث زیستی توانایی‌های متفاوتی به افراد می‌بخشد ولیکن در بحث از بزهکاری و اعتیاد نمی‌تواند عاملی مستقل و مطلق‌العنان باشد و بدون توجه به عوامل اجتماعی جرم‌زا توجیه شود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه