تقدّم تربیت روحانی – ضوابطی دیگر از تربیت

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – ضوابطی دیگر از تربیت
۱۱ اسفند ۱۳۹۸

مظاهر مقدسّۀ الهیه، پیامبران مستقل آسمانی، مربیان روحانی نفوس انسانی‌اند. آثار مقدس حضرت بهاءالله بر این حقیقت مسلم شهادت می‌دهد. حضرت عبدالبهاء مبین آثار حضرت بهاءالله در ده‌ها اثر مبارک بدین حقیقت شهادت داده‌اند، بیانات حضرتشان به ویژه در دو مجموعۀ مفاوضات و خطابات به تفصیل آمده است. حضرت بهاءالله در این عصر نورانی اعظم مربّی روحانی عالم انسانی‌اند.

به استناد آثار حضرت بهاءالله مشکلات موجود عالم ناشی از بحران شدید اخلاقی در جامعۀ انسانی است. لذا برای رفع مشکل باید تربیت روحانی کودک مقدم بر تربیت علمی او شمرده شود. دلائل این تقدم را به استناد بیانات طلعات مقدس بهائی معروض داشتیم. اصول و قواعد آیین بهائی، کلیات و جزئیاتی که در آثار طلعات مقدس بهائی در خصوص تربیت نفوس انسانی ارائه گردیده است جمعاً نظام تعلیم و تربیت بهائی را شکل می‌دهد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه