تقدّم تربیت روحانی – جرم از دید مکاتب علمی

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – جرم از دید مکاتب علمی
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

عنوان مکاتب پویش اجتماعی به مکاتبی جامعه‌گرا اطلاق می‌گردد که در پی کشف ماهیت آن جریان یا پویش اجتماعی‌اند که اعضای جامعۀ انسانی را به بزهکاران بدل می‌نماید. بدیهی است که این شیوۀ مطالعۀ جرم‌شناسانه به هیچ وجه پایۀ فردگرایی ندارد و جرم‌شناسان در پی کشف انگاره‌های روابط اجتماعی متقابل‌اند، نظریۀ تقلید یکی از آن نظریات است. بانی این نظریه و یا مکتب تارد جرم‌شناس فرانسوی به شدت نظریۀ مجرم مادرزاد لمبروزو را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که جرم زادۀ یادگیری و یادگیری تابع قوانین تقلید است. به نظر او قوانین تقلید بر دیگر جنبه‌های رفتار اجتماعی انسان نیز تسری دارند، نظریۀ معاشرت گروه‌های اختلافی یا مختلف از سادرلند جرم‌شناس آمریکایی نیز رفتار مجرمانه را تابع یادگیری می‌داند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه