تفسیرکننده معتبر

Program Picture
تفسیرکننده معتبر
شهریور ۲۹, ۱۳۹۷

آرش: وحدت داشتن، یعنی در کنار هم بودن، به داد هم دیگه رسیدن، در موارد مهم به طور یکپارچه عمل کردن، هدف مشترک داشتن. میدونی، وحدت خیلی سرشارتره، خیلی پرتره، خیلی چیزا توش هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه