تعلیم و تربیت
تیر ۱, ۱۴۰۰

تعلیم و تربیت یکی از بنیادی ترین اصولی است که بشر به آن دست یافته. فرایندی که از مادران آغاز می‌گردد و توسط سیستم آموزشی ادامه می‌یابد. به راستی هدف اصلی تعلیم و تربیت چیست؟ تعلیم و تربیتی که در تمامی دنیا با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه