تعلیم و تربیت
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

در تعالیم بهائی از سه نوع تربیت نام برده شده است: تربیت جسمانی، تربیت انسانی و تربیت روحانی.

ثبت نام در خبرنامه