تعلیم و تربیت عمومی و اجباری

Program Picture
تعلیم و تربیت عمومی و اجباری
بهمن ۶, ۱۳۹۴

هر کودکی، چه پسر و چه دختر، چه فقیر و چه غنی، حق دارد خواندن و نوشتن را بیاموزد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه