تعامل بهائیان با جامعه بزرگتر

Program Picture
تعامل بهائیان با جامعه بزرگتر
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

شیما: بعد رسیدیم به بُعد دوم، یعنی کیفیت تعامل جامعه بهائی با جامعه بزرگتر پیرامون خودش.
در بُعد اول گفتیم که بهائی‌ها در حال ساختن جامعه‌ای هستن که مجسم کننده اصل اساسی یگانگی نوع بشر باشه. حالا آیا بُعد دوم و کیفیت تعامل جامعه بهائی با جامعه بزرگتر میتونه مغایرتی با این اصل داشته باشه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه