Program Picture

اخبار جوامع بهائی

تشدید سرکوب بهایٔیان

۱۷ مرداد ۱۴۰۱

روستای روشنکوه مازندران (یازدهم مرداد ۱۴۰۱)
حدود ۲۰۰ مامور حکومت ایران ۶ خانه و بیش از ۲۰ هکتار زمین متعلق به بهائیان را تصرف کردند.
ماموران حکومتی از اسپری فلفل و شلیک برای پراکنده کردن مردم طی عملیات استفاده کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه