تساوی حقوق زنان و مردان

Program Picture
تساوی حقوق زنان و مردان
دی ۲۹, ۱۳۹۴

زن و مرد در نزد خدا یکی است، چرا ما بندگان او، یکی را از دیگری برتر می‌دانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه