تساوی حقوق – بخش ۱
تیر ۷, ۱۳۹۹

آیا تساوی حقوق شعاری عوام‌فریبانه‌ است و اساسا قابل تحقق نیست؟ یا تعریف دیگری از آن مد نظر است؟ برای بحث در مورد تساوی حقوق در دو برنامه‌ آینده‌ بازتاب شاهرخ کوهستانی میزبان دو حقوق‌دان، دکتر سهیلا عزیزی و دکتر سیروس مشکی است.

ثبت نام در خبرنامه