ترویج بردباری – بخش ۳

ترویج بردباری – بخش ۳
اسفند ۴, ۱۳۹۸

– پیشنهاد یک کار عملی، مثل دعوت به چای دگراندیشان در روز بیست و پنج آبان، روز جهانی بردباری.

ثبت نام در خبرنامه