Program Picture
تربیت روحانی
بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

تربیت یعنی کشف استعدادات و گوهرهای ارزشمندی که درون هر فرد هستش که یکی از انواع تربیت، تربیت روحانیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه