ترانه رضوی
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

ترانه رضوی در زمان هجوم مامورین برای گرفتاری پدرش و دیگر اعضای محفل به جرم اعتقاد به دیانت بهائی همراه با او بود ولی به دلایلی گرفتار نشد. چند ماه بعد که پدرش کشته شد، او ۲۳ سال داشت.

ثبت نام در خبرنامه