تحری حقیقت
دی ۶, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت: از جمله آموزه های بنیادین دیانت بهائی تحری حقیقت، یعنی پژوهش فردی و آزاد در امور دینی و اعتقادی است. بنیانگذار آئین بهائی می‌گوید که هر کسی میتواند و موظف است …

ثبت نام در خبرنامه