مثل نسیم
تجربه کریستسنا ان چوگانسونو
مرداد ۲, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هركس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه کریستسنا ان چوگانسونو.

ثبت نام در خبرنامه