مثل نسیم
حبیب برازنده کار
مرداد ۹, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هر کس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخى از آنان است. این هفته تجربه حبیب برازنده کار.

ثبت نام در خبرنامه