مثل نسیم
حبیب برازنده کار
مرداد ۹, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه حبیب برازنده کار.

ثبت نام در خبرنامه