Program Picture

تبعیض علیه زنان

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

از خانم فریبا داوودی مهاجر پرسیدیم که چرا در بسیاری از موارد نگاه جامعه روشنفکری هم به زنان تبعیض آمیز است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه