برنامه‌های رضوان - رضوان ۱۳۹۷
در رکاب پادشاه گل – بخش ۱
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

در این برنامه به مناسبت اولین رضوان در دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله بنیان‌گذار آئین بهائی در رکاب پادشاه گل، مروری خواهیم داشت به مسیر تبعید حضرت بهاءالله از موطن آریائیشان به سرزمین‌های اعراب و ترکان عثمانی برای افراشتن سراپرده‌ یگانگی. این قسمت: تهران-ایران (فریبرز صهبا)

ثبت نام در خبرنامه