Program Picture

رضوان ۱۳۹۷

در رکاب پادشاه گل – بخش ۱

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

این قسمت: تهران – ایران – فریبرز صهبا.

در این برنامه به مناسبت اولین رضوان در دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله بنیان‌گذار آئین بهائی در رکاب پادشاه گل، مروری خواهیم داشت به مسیر تبعید حضرت بهاءالله از موطن آریائیشان به سرزمین‌های اعراب و ترکان عثمانی برای افراشتن سراپرده‌ یگانگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه