Program Picture
تایید احساسات کودک
تیر ۱۳, ۱۳۹۸

وقتی به کودک نشان می‌دهیم که احساسش را می‌فهمیم و ترس هایش را بیان می‌کنیم، فضایی از آرامش و اعتماد بین ما ایجاد می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه