تاملی در مفهوم دعا و نیایش

این روزها
تاملی در مفهوم دعا و نیایش
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

از طریق نیایش و دعاست که به ستایش خدا می‌پردازیم، عشقمان را به او ابراز می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم.

ثبت نام در خبرنامه