تاملی در مفهوم خرد

تاملی در مفهوم خرد
خرداد ۲۴, ۱۴۰۰

«خرد پیک رحمن است و مظهر اسم علام به او مقام انسان ظاهر و مشهود»، از جمله تعاریف فصیح و عمیقی است از مفهوم خرد در آثار آیین بهائی.

ثبت نام در خبرنامه