تاریخ و تاریخ‌نویسی

Program Picture
تاریخ و تاریخ‌نویسی
تیر ۱۰, ۱۴۰۰

تاریخ را همیشه برندگان می‌نویسند. ملتی که تاریخ نخواند محکوم به تکرار دوباره آن است و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه