تاریخ و تاریخ‌نویسی

پاراگراف
تاریخ و تاریخ‌نویسی
تیر ۱۰, ۱۴۰۰

تاریخ را همیشه برندگان می‌نویسند. ملتی که تاریخ نخواند محکوم به تکرار دوباره آن است و …

ثبت نام در خبرنامه