Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آزادی از سیاه چال
۲۰ شهریور ۱۳۹۶

نبیل : وقتی حاجی علی وارد زندان شد و حضرت بهاءالله را در آن حال دید به گریه افتاد و فریاد زد: «خدا لعنت کند میرزا آقا خان را! هرگز فکر نمی‌کردم که دست به چنین ظلمی بزند و فرد بی‌گناهی را تا این حد آزار بدهد!» بعد عبای خود را از دوش برداشت و از حضرت بهاءالله خواهش کرد که آن را بپوشند و پیش نخست وزیر بروند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه